سرور

سرور به عنوان خدمات دهنده شناخته می شود.

که تعریف درستی از این ابر رایانه می باشد، مسئولیت مدیریت داده ها و اطلاعات را بر عهده دارد.

به بیان دیگر سیستم سرور به عنوان یک مادر یا خدمات دهنده به کامپیوترهای کوچکتر به عنوان خدمات گیرنده یا کلاینت فرمان می دهد

و کلاینت ها با استفاده از داده های موجود تحت شبکه نیاز های خود را تامین می کنند.

اگر شبکه را بزرگتر تصور کنیم و شبکه جهانی اینترنت را در نظر بگیریم، سرور ترکیب گروه بزرگی از ابررایانه هایی می باشد

که از طریق اینترنت به یکدیگر وصل می شود.

در حقیقت آنچه که ما به عنوان اینترنت می شناسیم،

حاصل ارتباط تعداد زیادی از سیستم ها با عنوان سرویس دهنده و یا سرویس گیرنده است

که هر روز به تعداد آن ها اضافه می شود.

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما