نرم افزار حضور و غیاب

8 ژوئن 2021
نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب

در این دوره پاندمی، که ماندن در خانه امن تر است، به دلیل قرنطینه جهانی، کارمندان مجبور به کار در خانه شده اند. یکی از بزرگترین […]