جهت اطلاع مشتریان در هر لحظه ای، از عملیات مالی انجام شده توسط ایشان، شرکت پاسارگاد اقدام به ارسال پیامک عملیات مالی
به مشتریان می کند. از جمله این عملیات شامل واریز و برداشت از سپرده ( از طریق هر کدام از کانال ها )، واریز سود سپرده، انتقال وجه، ورود به اینترنت بانک، ورود به همراه بانک و ... می باشد.
امکان دریافت مانده حساب / تسهیلات و همچنین سه گردش آخر حساب از طریق ارسال پیامک به پانل، امکان انتقال وجه بین حسابهای خود و انتقال به حساب سایر مشتریان، امکان تغییر رمز