تعاونی اعتبار

۱۷ تیر ۱۳۹۹

سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تدوین شد.

فعالیت های بانکی در نظام اسلامی، تا آنجا که می شود براساس اصول و مبانی شریعت اسلام انجام می پذیرند. در بانکداری اسلامی، خدمات براساس قوانین […]