Employment
نرم افزار صندوق خانوادگی
۰۱/۰۹/۱۳۹۷
تعاونی اعتبار و تفاوت با بانک ها
۲۱/۰۹/۱۳۹۷

پرداخت شناسه دار چیست؟

با استفاده از خدمت پرداخت شناسه دار، سازمانها و شرکت ها از طریق زیر ساختی امن

، ضمن ارسال اطلاعات دستور پرداخت (حواله الکترونیکی)

به بانک که دارای مشخصات ذینفع، شناسه پرداخت، مبلغ، تاریخ شروع پرداخت و… می باشد

فرم چاپی حواله را به ذینفعان خود ارائه می دهند

و بدین صورت دارنده حواله با مراجعه به هر یک از شعب بانک، پس از احراز هویت وجه مورد نظر را دریافت کند.

از مشخصات و مزایای پرداخت شناسه دار می توان قابلیت صدور الکترونیکی با رویکرد حذف امکان جعل چک های صادره، دارای زیر ساخت امن جهت مقابله با نفوذ پذیری حملات سایبری، صرفه جویی در برگه چک، امکان پرداخت گروهی وجوه به ذینفعان و… را می توان نام برد.

        واحد آموزش 

شرکت برنامه نویسان پاسارگاد