پول شویی و اهداف آن

پول شویی
از نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است :

الف – تحصیل و نگهداری بوسیله اموالی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در نتیجه ارتکاب
جرم حاصل شده است .

ب – معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور :


– تبدیل یا انتقال مالی و ثروتی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده
است با قصد مخفی کردن یا تغییر شکل دادن منشاء غیر قانونی آن مال یا کمک به شخصی
که در ارتکاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب کیفری وی .
– پنهان کردن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی , منشاء , محل وقوع, نقل وانتقال , جابجایی یا
مالکیت مالی که به طور مستقیم یاغیر مستقیم در نتیجه ارتکات جرم حاصل شده است .


تبصره: تامین مالی فعالیت های تروریستی حسب اعلام مراجع ذیربط نیز مشمول این
مقررات است .

شرکت برنامه نویسان پاسارگاد بزرگترین نرم افزار مدیریت صندوق های قرض الحسنه با امکانات بالا اماده خدمت به شما عزیزان میباشد

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما