تعاونی اعتبار و تفاوت با بانک ها

تعاونی اعتبار و تفاوت با بانک ها
تعاونی های اعتباری به عنوان یکی از موثرترین ابزار توسعه جوامع در دنیا محسوب می شوند.

این موسسات خدمات مالی مشارکتی،

به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی و کارگشایی و نقشی که در بالا بردن سطح معیشتی اعضای خود داشته اند

و همچنین به دلیل اینکه در مالکیت مردمی هستند

که به آنها خدمت رسانی می شود، مورد استقبال عمومی قرار گرفته اند.

مهمترین تفاوتی که تعاونی اعتبار با بانک ها دارند این است که تعاونی اعتبار توسط افرادی که از آن سرویس میگیرند( اعضای آن) اداره می شود،

به بیان دیگر اولین و مهم ترین تعهد تعاونی های اعتبار تامین نیازهای مالی اعضای خود می باشد.

در صورتی که بانک ها و موسسات امین مالی برای کسب سود سهام برای سهامدارانشان تشکیل شده اند.

درخواست دمو و خرید
درخواست دمو
خرید نرم افزار
لیست مشتریان
تماس با ما